Bij GRIP Bandenservice V.O.F, gevestigd aan de Koumenweg 3, 6433 KJ te Hoensbroek, hierna te noemen GRIP Bandenservice, verwerken wij vrijwel dagelijks persoonsgegevens van onze klanten. Als GRIP Bandenservice vinden wij het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, veilig en betrouwbaar is. Wij respecteren uw privacy en zullen uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. In deze privacyverklaring vindt u terug welke gegevens we verwerken en met welk doel. Tevens leggen wij in deze verklaring uit wat uw rechten zijn en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

Voor meer informatie kunt u op de website www.hulpbijprivacy.nl uitgebreide onafhankelijke informatie vinden over de Europese privacywetgeving. Heeft u nog vragen over deze privacyverklaring? Stuur dan een mailtje met uw vraag naar info@gripbandenservice.nl. Wij helpen u graag verder!


Persoonsgegevens die wij verwerken

Een ‘persoonsgegeven’ is alle informatie die direct over iemand gaat, of naar een individuele persoon te herleiden is. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt GRIP Bandenservice zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaraan verwante wet- en regelgeving. GRIP Bandenservice verwerkt uw persoonsgegevens doordat u onze website en/of Facebookpagina hebt bezocht, gebruik maakt(e) van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor en achternaam
 • aanhef
 • adresgegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer(s)
 • kenteken(s)
 • klantnummer
 • bank- en betaalgegevens
 • informatie over bestellingen, afspraken en facturen

 

Bijzondere persoonsgegevens

Bij GRIP Bandenservice is het mogelijk om van ledenkorting gebruik te maken als u lid bent van ON12. Ook zullen er in de toekomst nog andere partners bij komen (personeelsverenigingen) die gebruik kunnen gaan maken van een voor hen geldende ledenkorting. Om te controleren of er sprake is van een geldig lidmaatschap zullen wij in deze gevallen vragen om een lidmaatschapnummer. Deze gegevens worden gebruikt om u de juiste korting te kunnen geven maar ook voor statistische doeleinden.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GRIP Bandenservice verwerkt uw gegevens omdat:

 • wij deze nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst, en/of
 • u hier toestemming voor hebt gegeven, en/of
 • wij daartoe wettelijk verplicht zijn

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw afspraak, bestelling en/of betaling
 • om u te kunnen bellen, SMS’en, e-mailen of een Facebook bericht sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • voor het verzenden van serviceberichten (zomer- en winterwissel)
 • informeren over wijzigingen van onze diensten en zaken
 • om u optimaal te kunnen helpen bij een vraag, klacht of opmerking
 • voor de afhandeling van speciale acties/ kortingen
 • analyses voor procesverbetering, marktonderzoek en verbetering van onze diensten en zaken
 • voorkomen en bestrijden van diefstal en/of fraude

GRIP Bandenservice verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

GRIP Bandenservice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Daarna worden deze persoonsgegevens verwijderd.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën persoonsgegevens

 • NAW gegevens, bestellingen en afspraken:

Zolang u actief klant bent bij ons. Hieronder verstaan wij ook; zolang als u gebruik maakt van onze opslag mogelijkheid.

 • Factuurgegevens:

Zolang u actief klant bent bij ons, maar in ieder geval minimaal 7 jaar omdat de Belastingdienst dit van ons verlangt.

 • Klantbeoordelingen/ reviews:

Deze worden gepubliceerd op onze website en/of Facebook pagina. Op uw verzoek verwijderen we de beoordeling/ review

 • Bijzondere persoonsgegevens:

Voor het verlenen van kortingen/ acties voor leden van ON12 of toekomstige partners gebruiken wij een registratie van lidmaatschapnummers. Na afloop van dergelijke kortingen/ acties verwijderen wij de lidmaatschapnummers. Wel bewaren wij, voor statistische doeleinden, het aantal keren dat er gebruik is gemaakt van deze korting/ actie. Dit gebeurd verder anoniem.

 • E-mail verkeer:

Zolang u actief klant bent bij GRIP Bandenservice zal het mailverkeer tussen u en ons bewaard blijven.


Delen van persoonsgegevens met derden

Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid te garanderen. GRIP Bandenservice blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw persoonsgegevens verstrekken wij niet aan andere derden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.


Gegevens inzien, verwijderen of aanpassen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of, indien wettelijk toegestaan, te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensver-werking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GRIP Bandenservice. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij – in het kader van een overeenkomst – van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gripbandenservice.nl, of naar ons postadres zoals vermeld onder ‘Contact’. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek. Hiervoor hanteren wij een termijn van maximaal 4 weken. Na uw verzoek zullen wij u uitnodigen een afspraak te maken. Om te voorkomen dat uw persoonsgegevens bij onbevoegden terecht komen, dient u een geldig indentiteitsbewijs van uzelf te tonen.

 

Hoe GRIP Bandenservice uw persoonsgegevens beveiligd

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Zo maken wij gebruik van een beveiligde verbinding op onze website wat te herkennen is aan ‘https://’ en het slotje in de browser. Bovendien zijn alle personen die namens GRIP Bandenservice toegang hebben tot persoonsgegevens, verplicht hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan.

 

Websites van derden

Op onze website treft u links aan naar andere websites. GRIP Bandenservice is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen met persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor de betreffende privacyverklaring van die website.


Contactinformatie

Als u een vraag hebt over deze privacyverklaring kunt u een mail sturen naar  info@gripbandenservice.nl of kan u ons bereiken op telefoonnummer: 045 737 0218

Ook is het mogelijk bij ons langs te komen met uw vraag op ons bezoekadres:

GRIP Bandenservice

Koumenweg 3

6433 KJ Hoensbroek

 

GRIP Bandenservice wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om – als daar aanleiding toe is – een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

GRIP Bandenservice is een nieuwe onderneming, opgericht op 1 augustus 2018. Deze privacyverklaring heeft betrekking op het huidige aanbod van diensten en zaken. Het kan nodig zijn dat we de inhoud van onze privacyverklaring bij moeten werken naar gelang ons aanbod uitgebreid wordt met andere diensten en/of zaken. We adviseren u daarom om regelmatig te controleren of er een nieuwe versie van de privacyverklaring is gepubliceerd.

– Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 september 2018.